SỨ MẠNG

  • Đào tạo Điều dưỡng viên – Kỹ thuật viên chất lượng cao, hoàn thiện về kiến thức – kỹ năng và thái độ trong phục vụ sức khỏe cộng đồng.
  • Thắt chặt mối liên kết Viện – Trường trong đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.
  • Mở rộng quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực chuyên môn – nghiệp vụ. Hướng tới đào tạo ĐDV – KTV xuất khẩu đáp ứng được tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.
  • Xây dựng được đội ngũ cán bộ nguồn có thương hiệu trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý hành chính với tầm nhìn Việt, bản sắc Việt và tâm hồn Việt
  • Xây dựng thương hiệu dựa trên 3 tiêu chí: chuyên nghiệp hóa – đáng tin cậy – có tính bền vững cao.

TẦM NHÌN

Giai đoạn I (2011 – 2013)

– Xây dựng và củng cố nguồn nhân lực; nâng cấp cơ sở vật chất đạt chuẩn; cải tiến chương trình đào tạo phù hợp từng bước xây dựng thương hiệu.

Giai đoạn II (2013 – 2016)

– Hoàn thiện đội ngũ cán bộ giảng có học hàm học vị; hiện đại hóa cơ sở vật chất; ứng dụng chương trình đào tạo tiên tiến; đối tượng đào tạo đạt được chứng chỉ hành nghề.

Giai đoạn III (2016 – 2019)

– Phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ giảng “vừa hồng vừa chuyên”, 80% giảng viên có trình độ Sau Đại học, có thể hội nhập sâu rộng trong khu vực và quốc tế.

– Đạt được sự phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.