1. Ban Chủ Nhiệm Khoa

Trưởng khoa:                     TS.ĐD Đặng Trần Ngọc Thanh

Email:                                 dangtranngocthanh81@yahoo.com

Phó Trưởng khoa:               ĐD CKI Hồ Thị Trúc Phương

Email:                                   trucphuonggv@yahoo.com

IMG_20200629_155454

Phó Trưởng khoa:                 ThS.ĐD Lâm Thị Thu Tâm

Email:                                    lamtam@pnt.edu.vn

2. Ban Cố Vấn Chuyên Môn:

 • Cô Trịnh Thị Loan
 • Cô Phạm Thị Minh
 • Cô Nguyễn Thị Thơm
 • Cô Nguyễn Ngọc Mỹ
 • Cô Trương Thị Thu Cúc
 • Cô Ngũ Thị Kim Lệ
 • Thầy Cao Văn Thịnh

3. Bộ Môn Trực Thuộc Khoa:

 • Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản
 • Bộ môn Điều dưỡng Lâm sàng
 • Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng
 • Bộ môn Điều dưỡng Gây mê hồi sức
 • Bộ môn Quản lý Điều dưỡng và Nghiên cứu khoa học
 • Bộ môn Hộ sinh
 • Bộ môn Xét nghiệm
 • Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh
 • Bộ môn Vật lý trị liệu
 • Bộ môn Bệnh học lâm sàng
 • Bộ môn Điều dưỡng cấp cứu ngoại viện
 • Bộ môn Khúc xạ nhãn khoa

4. Văn Phòng Khoa

 • Bộ phận Thư ký
 • Bộ phận Đào tạo
 • Bộ phận Hợp tác quốc tế
 • Bộ phận Quản trị

5. Các Đoàn Thể:

 • Chi bộ Đảng
 • Công đoàn
 • Đoàn thanh niên