Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH NCKH NHÓM 2 CNCQ

  • 05/10/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LỚP CNĐD CQ 2017 – NHÓM 2 Số TT TÊN BÀI GIẢNG TIẾT NGÀY GIỜ GIẢNG VIÊN 1 LT: Quy trình...

LỊCH NCKH – XÉT NGHIỆM 2017

  • 05/10/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LỚP CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM 2017 (Dạy theo Tín chỉ) Số TT TÊN BÀI GIẢNG TIẾT NGÀY GIỜ GIẢNG VIÊN 1...

Lịch NCKH nhóm 1 CNCQ 2017

  • 05/10/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LỚP CNĐDCQ -GMHS-CNHS 2017 Số TT TÊN BÀI GIẢNG TIẾT NGÀY GIỜ GIẢNG VIÊN 1 LT: Quy trình nghiên cứu khoa...

Lịch NCKH- VHVL 2017

  • 05/10/2019
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LỚP CNĐD VHVL 2017 Số TT TÊN BÀI GIẢNG TIẾT NGÀY GIỜ GIẢNG VIÊN 1 LT: Quy trình nghiên cứu khoa...
Quy Định
Tài Liệu
Video