Bộ môn Xét nghiệm thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Xét nghiệm trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo kỹ thuật viên Xét nghiệm đạt chuẩn trình độ đại học và sau đại học.
♦ Kiện toàn tổ chức với đội ngũ giáo viên trình độ cao.
♦ Chuẩn hóa tài liệu giảng dạy, phương pháp giảng dạy, phương pháp lượng giá.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Xây dựng bộ môn chất lượng cao trong khối Kỹ thuật y học.
♦ Phát triển phòng thực hành đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2.
♦ Nâng cao năng lực chuyên môn về chất lượng Xét nghiệm.
Trưởng Bộ môn:

Email:

     TS. Trần Hữu Tâm

     trhuutam@yahoo.com

Phó trưởng BM:

Email:

     ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lâm

     ngoclam174@gmail.com

Giáo vụ BM:

Email:

     ThS. Lê Thiều Mai Thảo

    thaoltm@pnt.edu.vn

Các giảng viên:

ThS. Nguyễn Phú Hoài Email: hoainp@pnt.edu.vn
ThS. Nguyễn Vũ Lam Yên Email: lamyenxn@gmail.com
ThS. Trịnh Thị Ngọc Ái Email: trinhthingocai@gmail.com
CN. Phạm Thị Thanh Vân Email: thanhvanpham171@gmail.com
CN. Đào Kim Khánh Email: daokimkhanhvn@gmail.com
CN. Thái Hữu Khoa Email: khoath@pnt.edu.vn