CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê – Hồi sức đạt chuẩn năng lực ngành.

♦ Thực hành nghiên cứu khoa học chuyên ngành để phục vụ đào tạo và thực hành bệnh viện.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng yêu nghề có trình độ chuyên môn cao, sau đại học.

♦ Hoàn thiện giáo trình và tài liệu trực tuyến phù hợp với các đối tượng đào tạo.

♦ Tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy; phát triển đào tạo liên tục; từng bước xây dựng đề án đào tạo Chuyên khoa I, Thạc sĩ Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê – Hồi sức.

Trưởng điều hành bộ môn: BS CKII. Lưu Kính Khương

 

Giáo vụ:

Giáo vụ Bộ môn: ThS. Phan Hoàng Trọng

 

Các giảng viên:

Giảng Viên Phạm Thị Thanh Hải
Giảng viên CN. Phạm Vũ Ánh Nguyệt