CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê – Hồi sức đạt chuẩn năng lực ngành.

♦ Thực hành nghiên cứu khoa học chuyên ngành để phục vụ đào tạo và thực hành bệnh viện.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng yêu nghề có trình độ chuyên môn cao, sau đại học.

♦ Hoàn thiện giáo trình và tài lieu trực tuyến phù hợp với các đối tượng đào tạo.

♦ Tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy; phát triển đào tạo liên tục; từng bước xây dựng đề án đào tạo Chuyên khoa I, Thạc sĩ Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê – Hồi sức.

Trưởng điều hành Bộ môn:

 

     BS CKII LƯU KÍNH KHƯƠNG

     

Giáo vụ bộ môn:

ThS. Phan Hoàng Trọng

Các giảng viên:

CN. Phạm Thị Thanh Hải
CN. Phạm Vũ Ánh Nguyệt