Bộ môn Điều dưỡng Cộng Đồng là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

CHỨC NĂNG

 • Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng và kỹ thuật y học chất lượng cao hướng về y tế cơ sở và cộng đồng.
 • Nghiên cứu khoa học lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ sở thực địa trong công tác quản lý đào tạo, quản lý hành chính, nghiên cứu khoa học và công nghệ và các hoạt động khác.

NHIỆM VỤ

 • Tổ chức công tác giảng dạy bộ môn phụ trách đảm bảo chất lượng.
 • Tổ chức và tham gia biên soạn, xây dựng, cải tiến chương trình, giáo trình, đề cương chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo.
 • Tổ chức và tham gia hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng với nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp với các bộ môn, phòng ban, cơ sở thực địa trong giáo dục liên ngành.
 • Đẩy mạnh công tác phát triển giảng viên, cải tiến, cập nhật phương pháp dạy học tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hội nhập và công nghiệp 4.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Hướng tới sản phẩm đào tạo điều dưỡng và kỹ thuật y học “vừa hồng vừa chuyên” định hướng y tế cơ sở và hướng về cộng đồng.
  GIAI ĐOẠN: 2022-2024
  • Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên.
  • Chuẩn hóa giáo trình các học phần Bộ môn phụ trách.
  GIAI ĐOẠN: 2025-2030
  • Từng bước phát triển trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước đào tao nhân lực điều dưỡng hướng về y tế cơ sở và công đồng.
  • Mở mã ngành đào tạo cử nhân và sau đại học chuyên ngành Điều dưỡng cộng đồng.
TRƯỞNG BỘ MÔN: TSĐD. Đỗ Thị Hà

 

GIÁO VỤ BỘ MÔN: ThS. Lê Văn Tỉnh

 

Các giảng viên :

 

Giảng Viên Thầy Nguyễn Văn Thanh