Bộ môn Điều dưỡng Cộng Đồng là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

CHỨC NĂNG:

♦ Đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học lĩnh vực điều dưỡng cộng đồng.

NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo kiến thức và kỹ năng về cộng đồng

♦ Thường xuyên thực hiện các nghiên cứu về cộng đồng có giá trị ứng dung cao

♦ Xây dựng và phát triển bộ môn, khoa, trường

♦ Quản lý, bảo vệ tài sản, thiết bị giảng dạy

♦ Hợp tác trong và ngoài nước

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

♦ Hoàn thiện đào tạo thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực điều dưỡng cộng đồng

GIAI ĐOẠN 2021-2025

♦ Từng bước phát triển trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước đào tạo điều dưỡng cộng đồng

♦ Mở mã ngành đào tạo cử nhân và sau đại học chuyên ngành điều dưỡng cộng đồng cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Phó Trưởng BM:

Email:

    ThSĐD. LÂM THỊ THU TÂM

    lamtam70@yahoo.com

Phó Trưởng BM:

Email:

TSĐD. ĐỖ THỊ HÀ

doha2719@yahoo.com.vn

Giáo vụ BM:

Email: 

    ThS. LÊ VĂN TỈNH

    levantinh60@yahoo.com

Các giảng viên :

Thầy Nguyễn Văn Thanh                 Email: vanthanhbs@gmail.com