1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành Cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế về cấp cứu của thành phố Hồ Chí Minh.

♦ Hỗ trợ tập huấn tăng cường kỹ năng cấp cứu chuyên nghiệp ngoài bệnh viện cho các đơn vị y tế.

♦ Giảng dạy học phần Điều dưỡng gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc người bệnh ung thư và chăm sóc giảm nhẹ.

♦ Tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học các lĩnh vực liên quan

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

♦ Chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng dạy và học.

♦ Xây dựng và cập nhật giáo trình đào tạo chuyên ngành, điện tử hóa tài liệu học tập.

♦ Hoàn thiện xây dựng phòng thực hành mô phỏng và mô hình xe cấp cứu mô phỏng nhằm đáp ứng đào tạo kỹ năng cấp cứu.

 

CẤP CỨU KHẨN CẤP – CHĂM SÓC ÂN CẦN

para1.png
Trưởng Bộ Môn ThS. Lâm Thị Thu Tâm
Email: lamtam70@yahoo.com
para2
Phó Trưởng Bộ Môn ThS. Võ Kim Ngân
Email: nganvk@pnt.edu.vn
para3
Phó Trưởng Bộ Môn ThS. Phạm Minh Nhựt
Email: nhutpm@pnt.edu.vn
para4
Giáo vụ Bộ Môn CN. Đinh Hoàng Hải
Email: haidh@pnt.edu.vn

Các Giảng Viên:

 

ĐDCKI. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ nguyenthuypnt@gmail.com
ThS. Hồ Như Loan nhuloan2706@gmail.com
CN. Khưu Tấn Phúc khuutanphuc051295@gmail.com
CN. Lê Hữu Duy huuduy090995@gmail.com