Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 11 năm 2020

  • 22/12/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 14/12 – 18/12/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 14/12 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 10 năm 2020

  • 22/12/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 7/12 – 11/12/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 7/12 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 10 năm 2020

  • 02/12/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 7/12 – 11/12/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 7/12 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 9 năm 2020

  • 02/12/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 30/11 – 4/12/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 30/11 7:30 – 11:00 KXNK 2020...
Quy Định
Tài Liệu
Video