Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

HK1: LỊCH GIẢNG HS18 NĂM 3

  • 07/10/2020
  • admin
2HK1.LICH GIANG HS18 NAM 3-NHI 2HK1.LICH GIANG HS18 NAM 3-SANH THƯỜNG 2HK1.LICH GIANG HS18 NAM 3-SAU ĐẺ 2HK1.LICH GIANG HS18 NAM 3-THAI KỲ BT

TKB tuần 2 năm 2020

  • 07/10/2020
  • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 12/10 – 16/10/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 12/10 7:30 – 11:00 CNKX 2019...
Quy Định
Tài Liệu
Video