Bộ môn Quản lý Điều dưỡng thành lập ngày 30/05/2012 theo quyết định số 939/QĐ- ĐHYPNT là 1 trong 9 bộ môn của Khoa.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Giảng dạy môn Quản lý Điều dưỡng cho đối tượng CNĐD.
♦ Phối hợp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo LFC.
♦ Trang bị, bổ sung, cập nhật về quản lý , điều hành và tổ chức chăm sóc người bệnh cho Điều Dưỡng Trưởng trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
♦ Tham gia Nghiên Cứu Khoa Học, Hội nghị khoa học trong và ngoài nước.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Hoàn thiện giáo trình giảng dạy môn Quản Lý Điều Dưỡng cho đối tượng CNĐD và chương trình đào tạo 3 tháng của Bộ Y Tế.
♦ Chuẩn hóa 100% cán bộ giảng có trình độ sau đại học và là chuyên gia trong lĩnh vực Quản Lý Điều Dưỡng.
♦ Đào tạo Thạc Sĩ Điều Dưỡng Chuyên ngành Quản Lý vào năm 2015.
♦ Khởi thảo Bản Tin Điều Dưỡng Đại Học y Khoa Phạm Ngọc Thạch vào năm 2013, tiến tới xuất bản tạp chí Điều Dưỡng Đại Học y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
♦ Giúp Lãnh đạo Khoa mở rộng quan hệ hợp tác với Hội Điều Dưỡng , các cơ sở đào tạo khám chữa bệnh trong và ngoài nước.

 

Trưởng Bộ môn:

Email:

     Cô Nguyễn Bích Lưu

     luu1705b@gmail.com

Phó trưởng BM:

Email:

     Cô Trần Đặng Ngọc Thanh

     dangtranngocthanh81@yahoo.com

Giáo vụ BM:

Email:

     Cô Nguyễn Hoàng Thanh Tâm

     liemlam15@yahoo.com.vn