Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học đạt chuẩn năng lực ngành.
♦ Thực hiện Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phuc vụ đào tạo và thực hành lâm sàng.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ giảng viên yêu ngành nghề, có trình độ chuyên sâu và sau Đại học.
Xây dựng đề án đào tạo sau Đại học giai đoạn 2020 – 2025.
♦ Xây dung Khoa, Bộ môn trở thành một trong những đơn vị tiên phong.

Trưởng Bộ môn:

Email:

     BS.CKII. BÙI ANH THẮNG

     anhthangcdha@gmail.com

Phó trưởng BM:

Email:

     CN. PHẠM CÔNG SÁCH

      phamsach1972@yahoo.com

Giáo vụ BM:

Email:

     Thầy Nguyễn Tấn Khoa

     tankhoagv@gmail.com