Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Bước đầu đào tạo KTV kỹ thuật hình ảnh trình độ trung cấp có kiến thức về kỹ năng nghiệp vụ làm việc tại khoa chẩn đoán hình ảnh của các cơ sở khám chữa bệnh.
♦ Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ nhằm phát triển chuyên môn.
♦ Từng bước nâng cao trình độ giảng viên đại học và sau đại học.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Tiến tới đào tạo cử nhân kỹ thuật hình ảnh từ 2014 theo hệ chính quy và liên thông.
♦ Từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật nhắm đáp ứng tốt nhất các điều kiện giảng dạy và thực hành về kỹ thuật hình ảnh cho sinh viên.
♦ Xây dựng đội ngũ giãng viên cơ hữu phù hợp với sự phát triển BM kỹ thuật hình ảnh.

Trưởng Bộ môn:

Email:

     Thầy BÙI ANH THẮNG

     anhthangcdha@gmail.com

Phó trưởng BM:

Email:

     Thầy PHẠM CÔNG SÁCH

      phamsach1972@yahoo.com

Giáo vụ BM:

Email:

     Thầy Nguyễn Tấn Khoa

     tankhoagv@gmail.com