Bộ môn Điều dưỡng Gây mê Hồi sức được thành lập theo quyết định số 2026/QĐ – TĐHYKPNT ngày 08/10/2013.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê Hồi sức trình độ Đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

♦ Bồi dưỡng đào tạo liên tục cho các Bác sĩ – Kỹ thuật viên – Điều dưỡng Gây mê Hồi sức cho các bệnh viện và các trường y tế.

♦ Hoàn thiện chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy.

♦ Tham gia nghiên cứu khoa học y học chuyên ngành Gây mê Hồi sức.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Tiếp tục đề cử giảng viên học tập trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng tự nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, xây dựng đội ngũ giảng viên ngày càng phát triển về chất lượng lẫn số lượng.

♦ Đổi mới, cập nhật chương trình theo xu hướng phát triển và nhu cầu ứng dụng chuyên môn.

♦ Đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích giảng viên tham gia các lớp sư phạm y học cơ bản và chuyên sâu do các tổ chức trong và ngoài nước giảng dạy.

♦ Hoàn thiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê Hồi sức.

Trưởng điều hành Bộ môn:

Email:

     BS CKII LƯU KÍNH KHƯƠNG

     luukinhkhuong115@yahoo.com.vn

Giáo vụ bộ môn:

ThS. Phan Hoàng Trọng Email: trongphan1979@yahoo.com.vn

Các giảng viên:

CN. Phạm Thị Thanh Hải
CN. Nguyễn Đức Hân
CN. Phạm Vũ Ánh Nguyệt