Bộ môn Điều dưỡng Cộng Đồng là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Phát triển đội ngũ cán bộ giảng của của Bộ môn “vừa hồng vừa chuyên”

♦ Xây dựng và phát triển tài liệu, giáo trình phục vụ dạy – học

♦ Áp dụng phương pháp dạy – học tích cực

♦ Lồng ghép nguyên lý y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

♦ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố

 

Phó Trưởng BM:

Email:

    Cô LÂM THỊ THU TÂM

    lamtam70@yahoo.com

Phó Trưởng BM:

Email:

Cô ĐỖ THỊ HÀ

doha2719@yahoo.com.vn

Giáo vụ BM:

Email: 

    Thầy LÊ VĂN TỈNH

    levantinh60@yahoo.com

Các giảng viên :

Cô Đỗ Thị Hà Email: doha2719@yahoo.com.vn
Thầy Nguyễn Văn Thanh Email: vanthanhbs@gmail.com