Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 9 năm 2020

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 30/11 – 4/12/2020

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

30/11

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 Tiêm Tĩnh Mạch ThS. Bích – Tình PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 Tiêm Trong Da CK1. Nguyên –  Chi LabĐD

Lấu 4

YCD-N2   2 2 TBVT VK-Cắt chỉ ThS. Trúc – Tám

CK1. Tuyền  – Tình

PTT 1,2

Lầu 4

Thứ BA

1/12

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 TBVT VK-Cắt chỉ CK1. MPhương – Ly

CK1. Tuyền – Nguyên

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDCCN

2019

  2 2 Tiêm Tĩnh Mạch CK1. Nguyên – Tám

CK1. Ngợi – MPhương

PTT1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

     2/12

7:30 – 11:00 KXNK

2020

  2 2 Tiêm Trong Da ThS. Bích – Chi PTT1

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N1   2 2 TBVT VK-Cắt chỉ CK1. TPhương – Ly

ThS. Trúc – MPhương

PTT1,2

Lầu 4

ĐDCCN

2019

  2 2 Tiêm Trong Da (bù 4/12) CK1. Ngợi – Chi

ThS. Tình – Tám

Lab1,ĐD

Lấu 4

Thứ NĂM

3/12

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 TBVT VK-Cắt chỉ ThS. Trúc – Tám

CK1. MPhương – Tuyền

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 ĐDĐK

2019

  2 2 Tiêm Tĩnh Mạch CK1. Nguyên – Chi PTT1

Lầu 4

Thứ SÁU

4/12

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 TBVT VK-Cắt chỉ CK1. TPhương – Ly

ThS. Trúc – Nguyên

PTT1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 YCD-N5   2 2 TBVT VK-Cắt chỉ CK1. Tuyền – Tám

CK1. MPhương- Ly

PTT1,2

Lầu 4

             

 

                                                                                                                         GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

Ghi chú:

ĐDĐK: Cử nhân Điều Dưỡng đa khoa

ĐDCCN: Điều Dưỡng các chuyên ngành

YCD 2019

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video