Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 11

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT

TUẦN LỄ : 4/11 – 8/11/2019

NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG
Thứ HAI

4/11

7:30 – 11:00              
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 TBVTVK, cắt chỉ ThS. Trúc – Chi

CK1. Tuyền – Tám

Lab1

P1L5

YCD-N2   2 2 Truyền dịch ThS. Nga – TTâm

CK1. Ngợi – TPhương

P1,2

Lầu 4

Thứ BA

5/11

7:30 – 11:00 YCD-N3   2 2 Truyền dịch ThS. Trúc – Tám

ThS. Tình – Chi

P1,2

Lầu 4

VHVL

2017

    4 Kiểm tra KT ThS. Nga– Nguyên

CK1. Tuyền – Ly

Lab1,2
13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 TBVT Nhiễm ThS. Nga – Tình

CK1. TPhương – Ngợi

P1,2

Lầu 4

Thứ TƯ

6/11

7:30 – 11:00 VHVL

2017

    4 Kiểm tra KT ThS. Nga – Trúc

CK1. Tuyền – Ly

Lab1,2
YVĐ 2019   2 2 Tiêm tĩnh mạch

Tiêm trong da

CK1. Nguyên -Tình P1

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N2

  2 2 TBVT Nhiễm ThS. Tình – Linh

CK1. Tuyền – Ly

Lab1

P1L5

YCD-N1   2 2 Truyền dịch ThS. Trúc – Tám

CK1. Nguyên – Chi

P1,2

Lầu 4

Thứ NĂM

7/11

7:30 – 11:00 YCD-N4   2 2 Truyền dịch CK1. Ngợi – TPhương

ThS. Nga –  Chi

P1,2

Lầu 4

VHVL

2017

    4 Kiểm tra KT ThS. Trúc – Nguyên

CK1. Tuyền – Ly

Lab1,2
13:30 – 17:00 VHVL

2017

  2 2 Bất động xương CK1. Tuyền

ThS. Ly

P1,2

Lầu 4

Thứ SÁU

8/11

7:30 – 11:00 YCD-N6   2 2 Truyền dịch ThS. Nga – Nguyên

CK1. Tuyền – Ly

P1,2

Lầu 4

13:30 – 17:00 CNĐD

2018-N1

  2 2 TBVT Meche CK1. TPhương – Ngợi

ThS. Nga – Chi

Lab1,2
YCD-N5   2 2 Truyền dịch ThS. Trúc – Tình

CK1. Nguyên – Tám

P1,2

Lầu 4

 

                                                                                                                        GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                              ĐDCK1. Đặng Thị Thanh Tuyền

 

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video