Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Sinh hoạt ngoại khóa kết hợp về nguồn

Ngày 23/07/2019 Chi bộ Khoa Điều dưỡng – KTYH đã tổ chức chuyến sinh hoạt ngoại khóa kết hợp về nguồn tại Khu du lịch The BCR và Đền tưởng niệm Bến Nọc – Quận 9, TPHCM

Quy Định
Tài Liệu
Video