Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Nhac lai lich thi cuoi hp ddcs

Thong bao nhac lai lich thi cuoi hoc phan dieu duong co so lop YAB 2018
Đe nghi co mat tai lau 4 luc 7h ngay thi đúng theo danh sach đã chia
Lop YA tap trung o phong TT1
Lop YB tap trung o GĐ 408
Đong phuc chỉnh tề( ao blouse, nón, khẩu trang
Mang theo the SV, đong ho kim giay, but xanh.
Khong mang đtdđ, tai lieu vao phong thi
Khong mang tu trang co gia tri vi bm se khong chiu trach nhiem giu đồ cho sv
Neu đi tre hay vang khong ly do chinh đáng coi nhu bỏ thi va tinh điem lan 2
BCS lop phai thong bao đe tat ca sv đoc đuoc thong bao nay
Thoi gian thi bat đau 7g15 tu ngay 24,26,27,28,31/8 va 1/9/2020(danh sach đã gui bcs lop)
Quy Định
Tài Liệu
Video