Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH NCKH – XÉT NGHIỆM 2017

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LỚP CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM 2017 (Dạy theo Tín chỉ)

Số TT TÊN BÀI GIẢNG TIẾT NGÀY GIỜ GIẢNG VIÊN
1 LT: Quy trình nghiên cứu khoa học và đề cương nghiên cứu khoa học 4 12/2/2020 13g30-17g00 ThS. Hồ Thị Nga
2 LT+TT: Chọn đề tài nghiên cứu, xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu 4 19/2/2020 13g30-17g00 Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lâm
3 LT+TT: Tổng quan tài liệu 4 26/2/2020 13g30-17g00 ThS. Hồ Thị Nga
4 TT (báo cáo nhóm lần 1):

– Trình bày vấn đề nghiên cứu

– Mục đích nghiên cứu

– Tổng quan tài liệu

4 4/3/2020 13g30-17g00 TS. Đỗ Thị Hà
5 LT:Các phương pháp nghiên cứu khoa học 4 11/3/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
6 LT+TT: Công thức chọn mẫu 4 18/3/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
7 LT+TT: Phương pháp chọn mẫu 4 25/3/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
8 LT: Công cụ thu thập số liệu,  phương pháp giảm sai sót trong nghiên cứu, đạo đức trong nghiên cứu 4 1/4/2020 13g30-17g00 TS. Đỗ Thị Hà
9 LT: Phương pháp phân tích và trình bày số liệu 4 8/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
10 TT: Phân tích và trình bày số liệu 4 15/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
11 LT+TT: Đánh giá phê bình bài báo nghiên cứu khoa học 4 22/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
12 LT: Thực hành dựa vào bằng chứng 4 29/4/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
13 TT: hướng dẫn hoàn chỉnh đề tài 4 6/5/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
14 TT (báo cáo nhóm lần 2)

Báo cáo đề tài NCKH (nhóm 1-4)

4 13/5/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh ThS. Nguyễn Quốc Đại
15 TT (báo cáo nhóm lần 2)

Báo cáo đề tài NCKH (nhóm 5-8)

4 20/5/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh ThS. Nguyễn Quốc Đại
  THI   15/6/2020    

 

Quy Định
Tài Liệu
Video