Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Lịch NCKH- VHVL 2017

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LỚP CNĐD VHVL 2017

Số TT TÊN BÀI GIẢNG TIẾT NGÀY GIỜ GIẢNG VIÊN
1 LT: Quy trình nghiên cứu khoa học và đề cương nghiên cứu khoa học 4 6/3/2020 13g30-17g00 ThS. Hồ Thị Nga
2 LT+TT: Chọn đề tài nghiên cứu, xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu 4 13/3/2020 13g30-17g00 TS. Đỗ Thị Hà
3 LT+TT: Tổng quan tài liệu 4 20/3/2020 13g30-17g00 ThS. Hồ Thị Nga
4 TT (báo cáo nhóm lần 1):

– Trình bày vấn đề nghiên cứu

– Mục đích nghiên cứu

– Tổng quan tài liệu

4 27/3/2020 13g30-17g00 TS. Đỗ Thị Hà
5 LT:Các phương pháp nghiên cứu khoa học 4 3/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
6 LT+TT: Công thức chọn mẫu 4 10/4/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
7 LT+TT: Phương pháp chọn mẫu 4 16/4/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
8 LT: Công cụ thu thập số liệu,  phương pháp giảm sai sót trong nghiên cứu, đạo đức trong nghiên cứu 4 17/4/2020 13g30-17g00 TS. Đỗ Thị Hà
9 LT: Phương pháp phân tích và trình bày số liệu 4 23/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
10 TT: Phân tích và trình bày số liệu 4 24/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
11 LT+TT: Đánh giá phê bình bài báo nghiên cứu khoa học 4 08/05/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
12 LT: Thực hành dựa vào bằng chứng 4 14/5/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
13 TT: Hướng dẫn hoàn chỉnh đề tài 4 15/5/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
14 TT (báo cáo nhóm lần 2)

Báo cáo đề tài NCKH (nhóm 1-4)

4 21/5/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh ThS. Nguyễn Quốc Đại
15 TT (báo cáo nhóm lần 2)

Báo cáo đề tài NCKH (nhóm 5-8)

4 28/5/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh ThS. Nguyễn Quốc Đại
  THI   1/6/2020    

 

Quy Định
Tài Liệu
Video