Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH NCKH NHÓM 2 CNCQ

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LỚP CNĐD CQ 2017 – NHÓM 2

Số TT TÊN BÀI GIẢNG TIẾT NGÀY GIỜ GIẢNG VIÊN
1 LT: Quy trình nghiên cứu khoa học và đề cương nghiên cứu khoa học 4 18/2/2020 13g30-17g00 ThS. Hồ Thị Nga
2 LT+TT: Chọn đề tài nghiên cứu, xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu 4 25/2/2020 13g30-17g00 TS. Đỗ Thị Hà
3 LT+TT: Tổng quan tài liệu 4 3/3/2020 13g30-17g00 ThS. Hồ Thị Nga
4 TT (báo cáo nhóm lần 1):

– Trình bày vấn đề nghiên cứu

– Mục đích nghiên cứu

– Tổng quan tài liệu

4 10/3/2020 13g30-17g00 TS. Đỗ Thị Hà
5 LT:Các phương pháp nghiên cứu khoa học 4 17/3/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
6 LT+TT: Công thức chọn mẫu 4 24/3/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
7 LT+TT: Phương pháp chọn mẫu 4 31/3/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
8 LT: Công cụ thu thập số liệu,  phương pháp giảm sai sót trong nghiên cứu, đạo đức trong nghiên cứu 4 7/4/2020 13g30-17g00 TS. Đỗ Thị Hà
9 LT: Phương pháp phân tích và trình bày số liệu 4 14/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
10 TT: Phân tích và trình bày số liệu 4 21/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
11 LT+TT: Đánh giá phê bình bài báo nghiên cứu khoa học 4 28/4/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
12 LT: Thực hành dựa vào bằng chứng 4 12/5/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh
13 TT: Hướng dẫn hoàn chỉnh đề tài 4 19/5/2020 13g30-17g00 ThS. Nguyễn Quốc Đại
14 TT (báo cáo nhóm lần 2)

Báo cáo đề tài NCKH (nhóm 1-4)

4 26/5/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh ThS. Nguyễn Quốc Đại
15 TT (báo cáo nhóm lần 2)

Báo cáo đề tài NCKH (nhóm 5-8)

4 02/06/2020 13g30-17g00 TS. Đặng T Ngọc Thanh ThS. Nguyễn Quốc Đại
  THI   15/6/2020    
Quy Định
Tài Liệu
Video