Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG MÔN QLĐD LỚP CNĐD 2016 NHÓM N1

LỊCH GIẢNG MÔN QLĐD LỚP CNĐD 2016 NHÓM N1/CCNV

STT Nội dung Số tiết Ngày GV

phụ trách

1 Giới thiệu môn học 4 5/9 Cô Tâm
Bảo hiểm y tế
Tổng quan về an toàn người bệnh và giảm thiểu các sự cố y khoa
Xây dựng hệ thống báo cáo và phòng ngừa sự cố y khoa
2 Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh 4 19/9 Cô Tâm
Phòng ngừa sai sót, sự cố y khoa trong phẫu thuật
Phòng ngừa sai sót trong sử dùng thuốc
Phòng ngừa sự cố y khoa trong môi trường chăm sóc và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế
3 Hệ thống QLĐDVN 4 3/10 Cô Thanh
Tổ chức hoạt động Hội Điều dưỡng
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn điều dưỡng các cấp
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh
Quy định chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam
Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên
4 Kỹ năng giải quyết vấn đề 4 17/10 Cô Thanh
Lập kế hoạch công tác điều dưỡng
5 Quản lý thời gian 4 31/10 Cô Tâm
Quản lý và lãnh đạo hiệu quả (+Phẩm chất..)
6 Quy định công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh (TT 07/20111-BYT) 4 14/11 Thầy Đại
Quản lý trang thiết bị, vật tư tiêu hao
7 Quản lý nguồn nhân lực trong chăm sóc quản lý người bệnh 4 28/11 Thầy Đại

 

Mô hình phân công chăm sóc

Kiểm tra giám sát và đánh giá

8 Quản lý chất lượng bệnh viện

Quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh

Phương pháp đo lường chất lượng chăm sóc

2 5/12 Thầy Đại
  THI   23/12  
Quy Định
Tài Liệu
Video