Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG MÔN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM LỚP CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM 2016 NĂM HỌC (2018 – 2019)

 

STT NGÀY GIỜ TÊN BÀI GIẢNG HỌ TÊN GIẢNG VIÊN
1. Thứ 4

05/09/2018

 13h30 – 17h –    Đại cương về đảm bảo chất lượng xét nghiệm. TS. Trần Hữu Tâm
2. Thứ 4

12/09/2018

13h30 – 17h –    Các sai số trong xét nghiệm

–    Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Thủy
3. Thứ 4

19/09/2018

13h30 – 17h –    Ngoại kiểm tra trong lĩnh vực xét nghiệm.

–    Cách làm giá trị đối chiếu trong hóa sinh lâm sàng.

ThS. Nguyễn Vũ Lam Yên
4. Thứ 4

26/09/2018

13h30 – 15h –    Nội, ngoại kiểm trong Huyết học ThS. Nguyễn Phú Hoài
15h30 – 17h –    Nội, ngoại kiểm trong Vi sinh ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lâm
5. Thứ 4

03/10/2018

13h30 – 17h –    Thực hành thiết lập các chỉ số đánh giá chất lượng xét nghiệm (các chỉ số thống kê và các giới hạn kiểm soát). TS. BS. Nguyễn Minh Hà
6. Thứ 4

10/10/2018

13h30 – 17h –    Thực hành vẽ biểu đồ Levey-Jennings trên excel và biện luận kết quả nội kiểm theo các quy tắc Westgard. TS. BS. Nguyễn Minh Hà
7. Thứ 4

17/10/2018

13h30 – 17h –    Thực hành phân tích, đánh giá kết quả ngoại kiểm ngắn hạn, dài hạn (thông qua bản báo cáo kết quả phân tích ngoại kiểm). TS. BS. Nguyễn Minh Hà
8. Thứ 4

24/10/2018

13h30 – 17h –    Thực hành xây dựng các biểu mẫu theo dõi tình hình nội kiểm, ngoại kiểm tại phòng xét nghiệm. TS. BS. Nguyễn Minh Hà
9. Thứ 4

31/10/2018

13h30 – 17h –    Thực hành nội, ngoại kiểm trong huyết học.. ThS. Nguyễn Phú Hoài
10. Thứ 4

07/11/2018

13h30 – 17h –    Thực hành nội, ngoại kiểm trong vi sinh. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lâm
11. Thứ 4

14/11/2018

13h30 – 17h THI THỰC TẬP

(30% điểm thi hết môn)

TS. BS. Nguyễn Minh Hà
12. Thứ 6

07/12/2018

8h – 10h THI LÝ THUYẾT  

 

Hồ Chí Minh, ngày  tháng    năm 2018

TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Hữu Tâm

 

Quy Định
Tài Liệu
Video