Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG MÔN HOÁ SINH – MIỄN DỊCH NÂNG CAO LỚP CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM 2015 NĂM HỌC (2018 – 2019)

STT NGÀY GIỜ TÊN BÀI GIẢNG HỌ TÊN GIẢNG VIÊN
1. Thứ 2

07/01/2019

13h30 – 15h00 –    Xét nghiệm huyết thanh học vi sinh tiền sinh (Rubella, CMV, Toxoplasma) ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lâm
2. Thứ 4

09/01/2019

13h30 – 17h00 –    Xét nghiệm tiền sinh (AFP, uE3, HCG, PAPPA, beta HCG) PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Thuỷ
3. Thứ 6

11/01/2019

13h30 – 17h00 –    Xét nghiệm xác định DNA tự do của thai trong máu mẹ PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Thuỷ
4. Thứ 2

14/01/2019

13h30 – 17h00 –          Xét nghiệm hormone TS. Nguyễn Minh Hà
5. Thứ 4

16/01/2019

13h30 – 17h00 –          Xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán các bệnh lây truyền qua đường tình dục 1 ThS. Nguyễn Vũ Lam Yên
6. Thứ 6

18/01/2019

13h30 – 17h00 –          Xét nghiệm huyết thanh học chẩn đoán các bệnh lây truyền qua đường tình dục 2 ThS. Nguyễn Vũ Lam Yên
7. Thứ 2

21/01/2019

13h30 – 17h00 –          Các tiêu chí đánh giá và thẩm định phòng/khoa xét nghiệm TS.Nguyễn Minh Hà
8. Thứ 4

02/05/2019

8h – 10h THI  

Hồ Chí Minh, ngày tháng   năm 2018

TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Hữu Tâm

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video