Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

LỊCH GIẢNG CHI TIẾT MÔN TH CSSK PN, BÀ MẸ VÀ GIA ĐÌNH CẤP CỨU NGOẠI VIỆN (CNĐD2016) NĂM HỌC 2018 – 2019

STT NGÀY GIỜ TIẾT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN
1 Tuần9

Thứ 2

22/10/2018

 

7g30 – 10g30 1 Kỹ năng: đỡ sanh ngôi chỏm

(LAB HỘ SINH)

Cô Tuyền

Cô Thắm 2

2 Tuần9

Thứ 3

23/10/2018

 

7g30 – 10g30 1 Kỹ năng: đỡ bánh nhau, kiểm tra bánh nhau (LAB HỘ SINH) Cô Tuyền

Cô Vân

3 Tuần9

Thứ 4

24/10/2018

 

7g30 – 10g30 1 Kỹ năng: Hồi sức sơ sinh (LAB HỘ SINH) Cô Tuyền

Cô Thắm 2

4 Tuần9

Thứ 5

25/10/2018

 

7g30 – 10g30 1 Kỹ năng: Đo BCTC, nắn 4 thủ thuật Leopold, nghe tim thai (LAB HỘ SINH) Cô Tuyền

Cô Vân

 

5 Tuần9

Thứ 6

26/10/2018

 

7g30 – 10g30 1 Thi tiền lâm sàng (LAB HỘ SINH) Cô Tuyền

Cô Vân/

Cô Thắm 2

Quy Định
Tài Liệu
Video