Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Đổi ngày thực tập

BM ĐDCB NHỜ BCS LÓP YAB THÔNG BÁO ĐẾN NHÓM 6 SẼ CHUYỂN BUỔI THỰC TẬP DDCS VÀO CHIỀU T7 20/6/2020 SANG SÁNG T3 16/6/2020. THANKS

 

 

Quy Định
Tài Liệu
Video