Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

TKB tuần 11 năm 2020

 • 22/12/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 14/12 – 18/12/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 14/12 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 10 năm 2020

 • 22/12/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 7/12 – 11/12/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 7/12 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 9 năm 2020

 • 02/12/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 30/11 – 4/12/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 30/11 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 8 năm 2020

 • 18/11/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 23/11 – 27/11/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 23/11 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 7 năm 2020

 • 16/11/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 16/11 – 20/11/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 16/11 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 6 năm 2020

 • 04/11/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 9/11 – 13/11/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 9/11 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 5 năm 2020

 • 30/10/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 02/11 – 6/11/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 02/11 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 4 năm 2020

 • 21/10/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 26/10 – 30/10/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 26/10 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 3 năm 2020

 • 15/10/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 19/10 – 23/10/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 19/10 7:30 – 11:00 KXNK 2020...

TKB tuần 2 năm 2020

 • 07/10/2020
 • admin
LỊCH GIẢNG CHI TIẾT TUẦN LỄ : 12/10 – 16/10/2020 NGÀY THỜI GIAN LỚP LT BD TT BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN PHÒNG Thứ HAI 12/10 7:30 – 11:00 CNKX 2019...
Quy Định
Tài Liệu
Video