Văn phòng Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học được thành lập vào ngày 05/10/2011 theo quyết định số 1517/QĐ- ĐHYPNT của trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, bao gồm các bộ phận:

  • Bộ phận Thư ký
  • Bộ phận Đào tạo
  • Bộ phận Đối ngoại
  • Bộ phận Quản trị

     * Chức năng – nhiệm vụ:

– Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm khoa trong việc tổ chức và quản lý mọi mặt về công tác hành chính, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học – đối ngoại và quản trị thiết bị.

– Giúp lãnh đạo khoa trong các hoạt động hành chính.

– Theo dõi quản lý công tác giáo vụ.

– Theo dõi, quản lý cán bộ công chức và sinh viên về số lượng và chất lượng.

– Theo dõi, quản lý tiến độ các đề tài, dự án NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

    * Tầm nhìn – Hướng phát triển:

– Hoàn thiện nghiệp vụ hành chính văn thư.

– Mở rộng các hình thức đào tạo và liên kết đào tạo.

– Phát triển mối quan hệ giao lưu, hợp tác và liên kết quốc tế, NCKH.

ĐDCKI.HỒ THỊ TRÚC PHƯƠNG

 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG KHOA

( Phụ trách tổ chức)

 

ĐDCKI.BÙI THỊ NGỢI P.TRƯỞNG VĂN PHÒNG KHOA

( Phụ trách đào tạo)

 

ThSĐD.NGUYỄN THỊ THANH TÌNH P.TRƯỞNG VĂN PHÒNG KHOA

( Phụ trách  Đối ngoại)

 

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG VĂN PHÒNG KHOA:

 

BỘ PHẬN NGƯỜI PHỤ TRÁCH CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
Thư ký Huỳnh Thị Mỹ Tuyền

Lê Thị Thanh Thảo

Trần Thị Anh Thư

Hồ Ngọc Trâm

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của khoa;

– Biên tập và quản lý văn bản;

– Thực hiện công tác tiếp tân thường quy;

– Truyền đạt thông tin hoạt động đến các bộ môn trực thuộc;

– Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của khoa;

– Tiếp nhận các thông tin, các yêu cầu cần trình Ban Chủ nhiệm Khoa hoặc Bộ môn giải quyết.

Đào tạo Bùi Thị Ngợi

Võ Thị Thanh Trà

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Hiếu Thảo

Nguyễn Trọng Quyền

 

– Xây dựng các nội qui, qui chế giảng dạy, học tập;

– Theo dõi, giám sát công tác giảng dạy của giảng viên;

– Theo dõi việc học tập và kết quả học tập của sinh viên;

– Tổng hợp báo cáo giờ giảng (LT,TH) của các Bộ môn gởi Phòng QLĐT để thanh toán thù lao;

– Giám sát việc tổ chức thi học kỳ và thi kết thúc học phần của các BM;

– Tổ chức và giám sát thi tốt nghiệp;

– Quản lý thời khóa biểu, lịch thi, lịch sử dụng giảng đường.

Hợp tác quốc tế Nguyễn Thị Thanh Tình

Nguyễn Quân

Phan Thị Mỹ Trinh

– Quản lý lưu trữ hồ sơ hợp tác quốc tế;

– Biên dịch thư từ, tài liệu HTQT;

– Tổ chức tiếp đón các đoàn khách trong và ngoài nước;

– Xây dựng mối quan hệ giao lưu, hợp tác và liên kết trong và ngoài nước.

Quản trị Bùi Thị Thanh Xuân

Đào Minh Vũ

-Trông nom, bảo dưỡng cơ sở vật chất thuộc khoa: điện, nước, điện lạnh, máy móc…

– Báo cáo thống kê tài sản định kỳ

– Chăm sóc cây cảnh

– Phục vụ các lớp học tại khoa