Cùng với sự phát triển của Khoa Điều dưỡng – KTYH, Đơn vị Sửa chữa, bảo trì và sản xuất vật liệu giảng dạy đã được thành lập ngày 02 tháng 10 năm 2012

Đơn vị Sửa chữa, bảo trì và sản xuất vật liệu giảng dạy hoạt động dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa Điều dưỡng – KTYH

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ: Nhận bảo trì, sửa chữa, sản xuất vật liệu mô hình giảng dạy
HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Nhận và sửa chữa mô hình khi có nhu cầu và sản xuất mô hình giảng dạy mới

Phụ trách:

Email:

     Thầy Nguyễn Tấn Khoa

     tankhoagv@gmail.com

Các thành viên:

Thầy Nguyễn Thanh Bằng
Thầy Đinh Thiện Thức