CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Giảng dạy học phần Quản lý Điều dưỡng, nghiên cứu khoa học cho đối tượng Cử nhân, Sau đại học, Đào tạo liên tục.
♦ Hỗ trợ các bộ môn khác trong công tác hướng dẫn lâm sàng và giảng dạy một số học phần chăm sóc Điều dưỡng.
♦ Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến đổi mới trong đào tạo, quản lý và thực hành chăm sóc người bệnh.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Chuẩn hoá và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học.
♦ Hoàn chỉnh đề cương học phần quản lý điều dưỡng, Nghiên cứu khoa học-thực hành dựa vào bằng chứng cho các lớp Cử nhân và Sau đại học (ĐD CK1, ThS ĐD).
♦ Hoàn thiện giáo trình giảng dạy cho các đối tượng Cử nhân, Sau đại học và đào tạo liên tục theo lộ trình tiến tới hòa nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.
♦ Thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và thành phố về chủ đề liên quan đến đào tạo, quản lý và thực hành Điều dưỡng.
♦ Tham gia báo cáo và tổ chức các Hội nghị khoa học, các hội thảo liên quan đến Điều dưỡng tại Khoa, Trường, trong nước, và quốc tế.
exif_temp_image
Trưởng BM:

 

     ThS ĐD HỒ THỊ NGA

     

dai
Giáo vụ:

 

    Nguyễn Quốc Đại                                        

   

Các giảng viên:

 

    Nguyễn Thị Yến Linh