Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh thuộc Bộ môn Điều dưỡng – Hộ sinh. Từ 27/07/2011, theo quyết định 1026/QĐ-ĐHYPNT, sau khi Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học được thành lập Bộ môn Kỹ thuật hình ảnh trở thành 1 trong 8 Bộ môn của Khoa.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

♦ Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Y học đạt chuẩn năng lực ngành.
♦ Thực hiện Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phuc vụ đào tạo và thực hành lâm sàng.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

♦ Xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ giảng viên yêu ngành nghề, có trình độ chuyên sâu và sau Đại học.
♦ Xây dựng đề án đào tạo sau Đại học giai đoạn 2020 – 2025.
♦ Xây dung Khoa, Bộ môn trở thành một trong những đơn vị tiên phong.

Trưởng Bộ môn:

 

     BS.CKII. BÙI ANH THẮNG

     

Phó trưởng BM:

 

     CN. PHẠM CÔNG SÁCH

      

12
Giáo vụ BM:

 

    Ths. Lê Hải Hạnh Tiên

     

Các giảng viên:

CN. Nguyễn Văn Út
CN. Trương Thùy Linh
CN. Đặng Thế Phong
CN. Lưu Bá Trình