Bộ môn Khúc xạ nhãn khoa nguyên là Phân môn Khúc xạ nhãn khoa thuộc Bộ môn Mắt. Từ ngày 4/9/2019, theo quyết định 3604/QĐ-TĐHYKPNT, Bộ môn Khúc xạ nhãn khoa được thành lập thuộc Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học.

Nhiệm vụ chức năng:

  • Kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng nòng cốt: yêu nghề, năng động và có trình độ chuyên môn cao.
  • Đột phá trong nghiên cứu khoa học các chuyên ngành phục vụ chăm sóc sức khoẻ thị giác.
  • Hoàn thành tốt việc kiểm định chương trình đào tạo Cử nhân Khúc xạ nhãn khoa.

Phương hướng phát triển:

  • Đi tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực Cử nhân ngành Khúc xạ nhãn khoa.
  • Thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành ở các cấp độ.
  • Xây dựng và hoàn thiện chuỗi chăm sóc mắt tiên tiến tại Thành phố Hồ Chí Minh.
    1. Trưởng Bộ môn:    TS. BS. Đinh Trung Nghĩa
    2. Giáo vụ Bộ môn:   CNKXNK. Nguyễn Ngân Giang