Bộ môn Điều dưỡng Cộng Đồng là đơn vị chuyên môn thuộc Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

  • Đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

  • Phát triển đội ngũ cán bộ giảng của của Bộ môn “vừa hồng vừa chuyên”
  • Xây dựng và phát triển tài liệu, giáo trình phục vụ dạy – học
  • Áp dụng phương pháp dạy – học tích cực
  • Lồng ghép nguyên lý y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng
  • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
Phó Trưởng BM:

 

    ThSĐD. LÂM THỊ THU TÂM

    

Phó Trưởng BM:

 

TSĐD. ĐỖ THỊ HÀ

 

Giáo vụ BM:

 

    ThS. LÊ VĂN TỈNH

    

Các giảng viên :

Thầy Nguyễn Văn Thanh