CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

♦ Truyền đạt kiến thức bệnh học lâm sàng cho các đối tượng đào tạo đạt chuẩn năng lực ngành.

♦ Thực hiện nghiên cứu khoa học và xây dựng bộ môn thành đơn vị trụ cột khoa.

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

♦ Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng chuyên sâu có trình độ sau đại học và gắn bó với nghề.

♦ Xây dựng bộ giáo trình và tài liệu trực tuyến hoàn thiện và cập nhật.

♦ Xây dựng bộ môn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong tập thể khoa.

TRƯỞNG BM: ThS BS VIỆT THỊ MINH TRANG

PHÓ TRƯỞNG BM: BS CKI TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG

CÁC GIẢNG VIÊN:

BS NGUYỄN TẤN KHOA