Khoa điều dưỡng - Kỹ thuật y học

Quy Định
Tài Liệu
Video

Buổi tiếp đón đại diện Khoa x-quang, Trường Đại học Bắc Đan Mạch, Đan Mạch

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian: 3.30pm – 5.15pm, ngày 12 tháng 3 năm 2018
 • Địa điểm: Phòng họp Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Khoa Điều dưỡng – KTYH), Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU).

THÀNH PHẦN THAM DỰ

* Khoa Điều Dưỡng – KTYH, PNTU

 • TS.BS. Cao Văn Thịnh – Trưởng Khoa;
 • TSĐD. Đặng Trần Ngọc Thanh – Phó Trưởng Khoa;
 • Hồ Thị Trúc Phương – Phó Trưởng Khoa;
 • Nguyễn Thị Thanh Tình – Bộ phận Hợp tác quốc tế;
 • Nguyễn Quế Trân – Bộ phận Hợp tác Quốc tế;
 • Phạm Công Sách – Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh;
 • Lê Hải Hạnh Tiên – Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hình ảnh.

* Khoa X-quang, Trường Đại học Bắc Đan Mạch, Đan Mạch

 • Bjarne Madsen – Giám đốc chương trình Kỹ thuật Hình ảnh;
 • Christina Michno – Điều phối viên chương trình Kỹ thuật Hình ảnh;
 • Trần Quang Sáu – UCN-Global Office Vietnam

MỤC TIÊU LÀM VIỆC

 • Giới thiệu tóm tắt hoạt động của Khoa X-Quang, Trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) và chương tình của khóa học tự chọn;
 • Trao đổi, thống nhất kế hoạch gởi sinh viên Điều dưỡng và X-quang của UCN đến thực tập tại PNTU trong thời gian tới (3/2019).

NỘI DUNG LÀM VIỆC

 • Xem video clip giới thiệu Khoa;
 • Christina Michno giới thiệu khóa học tự chọn 2 tuần dành cho sinh viên Khoa X-quang, UCN tại Việt Nam;
 • Thảo luận về khả năng phối hợp tổ chức khóa học tự chọn của sinh viên Điều dưỡng và X-quang của UCN tại PNTU;
 • Kết luận: Buổi làm việc đã giúp tăng cường sự thông hiểu giữa hai trường UCN và PNTU, đồng thời thống nhất được về mặt nguyên tắc kế hoạch đợt thực tập của sinh viên Điều dưỡng và X-quang UCN tại PNTU vào tháng 3/2019.

HÌNH ẢNH

 

Quy Định
Tài Liệu
Video